Privacybeleid

Privacy Policy Kosmaaier.nl

Kosmeijer Advies / https://kosmaaier.nl hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om jouw privacy te waarborgen en gaan dus zorgvuldig om met je persoonsgegevens. In deze Privacy Policy willen we daarom heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met jouw persoonsgegevens.

Kosmeijer Advies houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

Jouw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens worden hieronder verder beschreven;

Ervoor zorgen dat de verwerking van jouw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

Vragen om jouw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van jouw persoonsgegevens;

Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van jouw persoonsgegevens gewaarborgd is;

Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

Wij geen persoonsgegevens verstrekken aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU, tenzij uitdrukkelijk vermeld in deze Privacy Policy;

Geen gebruik maken van profilering, of andere manieren van automatische besluitvorming die relevant zijn voor privacy en het gebruik van persoonsgegevens, tenzij uitdrukkelijk vermeld in deze Privacy Policy;

Gegevens niet langer bewaren dan nodig is voor de doelen die hieronder beschreven staan en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal zeven jaar.

Op de hoogte zijn van jouw rechten omtrent jouw persoonsgegevens, je hierop willen wijzen en deze respecteren.

Welke persoonsgegevens kunnen wij van je vragen?

Zonder jouw gegevens kunnen we je niet van dienst zijn. Voor de doelen die hieronder beschreven staan kan Kosmeijer Advies de volgende persoonsgegevens van je vragen voor zover van toepassing:

Voornaam, Tussenvoegsel, Achternaam, Adres, Telefoonnummer, E-mailadres, Geslacht, Betaalwijze.

Voor welke doelen verwerken wij persoonsgegevens?

Bestelling en Levering

We gebruiken persoonsgegevens voornamelijk voor het bestelproces. Om je bestelling te verwerken, te bezorgen, en je op de hoogte te houden over je bestelling, hebben we je naam, e-mailadres, adres(sen), betaalgegevens en je telefoonnummer nodig. We geven gegevens alleen door aan anderen als dat nodig is, bijvoorbeeld aan ons distributiecentrum en aan bezorgdiensten. Wij geven ze dan alleen de informatie die zij nodig hebben om de levering goed uit te kunnen voeren.

Je account op Kosmaaier.nl

Al je gegevens vind je overzichtelijk bij elkaar in je account op Kosmaaier.nl. Hier slaan we onder andere de volgende informatie op: je naam, adres(sen), telefoonnummer, e-mailadres, aflever- en betaalwijze. Met name als je vaker bestellingen bij ons doet, heeft dat voordelen. Je hoeft deze gegevens dan niet steeds opnieuw in te voeren. In je account bewaren we ook gegevens over eerdere bestellingen. Wanneer je je account opzegt, worden deze gegevens gewist.

Betaling

Voor betalingen is het noodzakelijk dat we sommige persoonsgegevens delen met de bedrijven die ons voorzien van betaal-applicaties voor onze webshop, maar alleen informatie die nodig is voor het functioneren van de webshop. Meer informatie over het Privacy Policy van onze betaaldiensten kun je vinden op hun websites: PayPal, IDEAL, Visa en Maestro/Mastercard.

Onderhoud van het functioneren van de website

We gebruiken Google Analytics om het functioneren van onze website te analyseren. Meer informatie over het Privacy Policy van deze diensten kun je vinden op hun websites.

Fraudebestrijding

Uiteraard doen wij er alles aan om fraude tegen te gaan. Als het nodig is, kunnen wij klantgegevens gebruiken om fraude te onderzoeken, te voorkomen en te bestrijden. Dat betekent ook dat wij in het kader van fraude-onderzoek klantgegevens aan de overheid geven als wij daartoe verplicht worden.

Cookiebeleid

Wat is een Cookie?

Een Cookie is een bestandje dat door de website die je bezoekt op de vaste schijf van je computer wordt geplaatst. Dit bestandje bevat informatie over de bezochte website (in dit geval kosmaaier.nl) en een aantal gegevens over je bezoek aan de site. Cookies staan dus op je eigen computer en kunnen door jezelf worden beheerd.

Hoe kun je Cookies beheren?

Je internetbrowser (bijvoorbeeld Firefox, Chrome, Safari of Internet Explorer) bevat instellingen over het accepteren van Cookies. Standaard staat dit meestal zo ingesteld dat alle Cookies worden geaccepteerd. Je kunt dit echter zelf instellen en in de help-functie van je browser vind je hierover meer informatie. Het is belangrijk om te weten dat veel websites (waaronder kosmaaier.nl) zonder Cookies niet of niet goed functioneren, en dat je door het uitschakelen van Cookies misschien geen bestelling kan plaatsen in onze webshop.

Waarvoor zijn Cookies nodig?

Het systeem van onze webshop (WordPress) gebruikt Cookies voor allerlei basisfuncties van de webshop, waaronder het bestelproces. Bovendien gebruiken wij Cookies om onze website te verbeteren en aan te passen naar aanleiding van onze bezoekersstatistieken. Hiermee gaan wij bijvoorbeeld na welke pagina’s het vaakst bezocht worden en welke artikelen het populairst zijn. Deze informatie is en blijft volstrekt anoniem en wordt niet verbonden aan persoonsgegevens.

Beveiliging van persoonsgegevens

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van jou te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we onder ander andere de volgende maatregelen genomen:

We hebben fysieke, elektronische en procedurele waarborgen voorzien om ervoor te zorgen dat al je gegevens goed beveiligd zijn. Digitale informatie door jou aangeleverd of via Cookies verzameld wordt bewaard en verwerkt via onze eigen beveiligde (HTTPS) server, of op die van gecontracteerde derde partij.

We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen.

Verstrekking aan derden

Wij verkopen jouw persoonsgegevens niet aan andere partijen. De gegevens die je aan ons geeft, verstrekken wij alleen aan derde partijen als dit nodig is voor uitvoering van de hierboven beschreven doelen.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen, buiten onze leveranciers als uw product vanaf de fabriek wordt verstuurd, waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten, en alleen aan de partijen die vermeld worden in deze Privacy Policy. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van jouw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is en/of je ons hiervoor uitdrukkelijk schriftelijke toestemming hebt gegeven.

Toestemming en rechten met betrekking tot jouw gegevens

Als https://kosmaaier.nl zijn wij de verwerkingsverantwoordelijk van jouw persoonsgegevens. Hiervoor vragen wij dan ook je uitdrukkelijke toestemming door hieronder op “Accepteren” te klikken.

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van personen van 16 jaar en ouder.

Je hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van jou ontvangen hebben. Ook kun je bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Daarnaast heb je het recht om de door jou verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jou zelf of aan iemand anders die direct in opdracht is van jou. Wij kunnen je evenwel vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan bovengenoemde verzoeken. Mogen wij jouw persoonsgegevens verwerken op basis van een door jouw gegeven toestemming hiertoe, dan heb je altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Vragen en klachten over ons Privacy Policy

We controleren regelmatig of we voldoen aan ons Privacy Policy. Als je naar aanleiding van ons Privacy Policy, of in het algemeen, nog vragen of opmerkingen hebt neem dan gerust contact met ons op! Onze gegevens vind je onder aan deze pagina en bij de Contactpagina.

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen niet uit, dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Wijzigingen

Ons Privacy Policy is aangepast op het huidige gebruik en de huidige mogelijkheden van onze website. Aanpassingen aan deze website kunnen aanleiding geven voor wijzigingen in deze Privacy Policy. We vragen je daarom om deze regelmatig te raadplegen.